Årsavgift for undersøkelses- og utvinningsrett til statens mineraler

Undersøker og utvinner av forekomst av statens mineraler skal betale en årlig avgift til staten for undersøkelsesrett og utvinningsrett, jf. mineralloven § 56. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3.

Avgiftene skal betales forskuddsvis til Direktoratet for mineralforvaltning innen 15. januar. Blir avgiftene ikke betalt innen fristen, skal en tilleggsavgift på 50% betales innen 30. april samme år.

Reduksjon av området må være utført digitalt via Min side, eller så må DMF ha mottatt melding om reduksjon av område senest 31. desember dersom det skal ha innvirkning på årsavgiften for det påfølgende året.

Årsavgiften betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med hva innbetalingen gjelder og uttaksnavn/navn på rettighetsområde.

Rettighetshavere som har norsk personnummer eller organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan selv beregne hvor mye de skal betale i årsavgift på Min side.

Årsavgift for undersøkelsesrett

For å beholde undersøkelsesrett til statens mineraler skal det etter mineralloven § 56 for hver påbegynte 10 000 m2 betales årsavgift til staten:

  • for det andre og tredje kalenderåret med kr 10
  • for det fjerde og femte kalenderåret med kr 30
  • for det sjette og sjuende kalenderåret med kr 50

Årsavgift per undersøkelsesområde (undersøkelsesrett) skal ikke være mindre enn kr 1 000. Ved forlengelse av undersøkelsesrett etter mineralloven § 23 skal det for hver påbegynte 10 000 m² betales årsavgift til staten med kr 50.

Årsavgift for 1 km2

2.-3. år

4.-5. år

> 6. år

NOK 1 000

NOK 3 000

NOK 5 000

Årsavgift for utvinningsrett

For å opprettholde utvinningsrett beregnes avgiften med grunnlag i areal. For utvinningsrett gjelder en flat sats med NOK 100 per påbegynte 10 000 m2. Denne satsen gjelder også ved forlengelse av utvinningsrett etter mineralloven. Minsteavgift per utvinningsområde (utvinningsrett) skal likevel ikke være mindre enn kr 1 000.