Årsavgift for bergrettigheter

Foto: Trond Refseth
Er dere innehaver av undersøkelses- og/eller utvinningsrett til statens mineraler, må dere betale årsavgift til staten for å beholde rettigheten. Forfall er 15. januar 2017.

Årsavgift for undersøkelsesrett til statens mineraler

Årsavgiften for undersøkelsesrett er progressiv. Det vil si at avgiften er økende for hvert andre år rettigheten er gjeldende. Satsene er som følger:

  • for 2. og 3. kalenderåret (utstedt 2016 og 2015): kr 10 (for hver påbegynt 10 000 m2)
  • for 4. og 5. kalenderåret (utstedt 2014 og 2013): kr 30 (for hver påbegynt 10 000 m2)
  • for 6. og 7. kalenderåret (utstedt 2012 og 2011): kr 50 (for hver påbegynt 10 000 m2)

For det første året dekker behandlingsgebyret årsavgiften.

Ved forlengelse av undersøkelsesretten (etter 7. år), jf. § 23, er årsavgiften kr 50 for hver påbegynt 10 000 m2.

Er dere innehaver av mutingsrett etter bergverksloven, er avgiften kr 50 for hver påbegynte 10 000 m2.

Reduksjon av undersøkelsesområde

Hvis dere ønsker å gjøre reduksjon av undersøkelsesområdet, må dere sende melding om det til DMF innen 15. januar. Meldingen kan dere sende enten per epost til mail@dirmin.no eller per post til vår postadresse.

Årsavgift for utvinningsrett til statens mineraler

For å beholde utvinningsrett til statens mineraler skal det for hver påbegynte 10 000 m2 betales kr 100 i årsavgift til staten. Årsavgift pr. område skal ikke være mindre enn kr 1000.

Har dere utmål etter bergverksloven, er årsavgiften kr 100 pr. påbegynt 10 000 m2.

For lengdeutmål som er begrenset i fallretningen etter bergverksloven § 68 nr. 5 er årsavgiften kr 100 for hver påbegynt 10 000 m2.

For lengdeutmål etter bergverksloven av 14.07.1842 er årsavgiften kr 2 000 per utmål.

Frister og betalingsinformasjon

Som rettighetshaver er dere ansvarlig for å betale årsavgiften innen fristen. DMF sender ikke faktura for årsavgift.

Fristen for å betale årsavgiften for 2017 er 15. januar. Årsavgiften betaler dere til konto nr. 7694 05 05883 og merker innbetalingen med navn på undersøkelsesområdet, rettighetshavers navn og rettighetsnummer.

Ved betaling etter 15. januar tilkommer et gebyr på 50 % av den totale årsavgiften. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen 30. april, faller rettigheten i det fri.

Rapport fra undersøkelsesarbeider

Vi gjør oppmerksom på at når undersøkelsesretten opphører, skal det leveres undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriell. Undersøkelsesrapport kan dere lese mer om her. Resultater fra undersøkelsesarbeidene blir offentlig tilgjengelig 6 måneder etter at undersøkelsesretten opphører.