Aktuelle korona-tiltak

Vi har forståelse for at dette er en svært krevende tid for næringslivet. I tillegg til tunge økonomiske utfordringer, er det mange andre oppgaver enn normalt som må håndteres og som går ut over den daglige driften. Dette har vi selvsagt forståelse for, og vi vil gjøre noen grep i denne forbindelse.

Vi i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har i likhet med mange andre iverksatt nødvendige tiltak. Våre ansatte jobber hjemmefra og vi strekker oss langt for å få hjulene til å gå rundt som best vi kan. Vårt viktigste samfunnsbidrag nå mener vi er å i størst mulig grad opprettholde egen produksjon så langt som mulig.

Vi ser for oss at det er behov for å forlenge noen tidsfrister og andre utsettelser. Samtidig vil det kunne oppstå behov for raske beslutninger også innenfor vår sektor. Vi forsøker derfor å forberede oss på områder hvor vi kan gjøre ytterligere forenklinger for å behandle hastevedtak. Helt konkret har vi allerede besluttet å iverksette følgende tiltak:

  • Frist for driftsrapporteringen er forlenget fra 18. mars til 1. mai
  • Krav om 50 % tilleggsavgift ved for sen innbetaling av årsavgift for rettigheter til statens mineraler kan frafalles med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen. Allerede innbetalt forhøyet gebyr kan ettergis. Vi ser på løsninger for hvordan dette kan gjennomføres på en enklest mulig måte innenfor regelverket, og vil komme tilbake til dette.
  • Vi opprettholder behandling av konsesjonssøknader så langt vi har kapasitet, men utvider som hovedregel høringsfrister fra normalt 4 til 6 uker. Tilsvarende vil søkere få forlengede tidsfrister ved anmodning om ytterligere informasjon, og vi avviser ikke søknader på bakgrunn av manglende svar inntil videre.
  • Vi har bedt Statens innkrevingssentral om midlertidig stans av inndrivelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyrer for mindre forseelser inntil videre. Vi prioriterer ikke nå å følge opp med ytterligere vedtak om overtredelsesgebyr/tvangsmulkt inntil videre og gir utvidet frist for de som allerede har fått slike krav. Samtidig er det viktig å presisere at registrerte brudd på mineralloven vil bli fulgt opp når vi kommer tilbake til en normalsituasjon igjen.
  • Vi forbereder nå tilsynssesongen. Årets tilsyn vil i beste fall bli forskjøvet til senere på året, men vi ser også på muligheten for å styrke tilsynsaktiviteten på andre måter enn ved personlig oppmøte.
  • Vi arbeider også med å se på regelverket og våre rutiner for å prioritere fremtidige hastevedtak.

Det er viktig for oss å få kunnskap om hva som er viktigst for dere ute i bransjen, slik at vi kan gjøre de nødvendige omprioriteringer innenfor våre tjenester. Her er vi avhengig av gjensidig forståelse og god dialog med dere i næringen i samarbeid med Norsk Bergindustri.